Упр. 3. Прачытайце. Вызначце тып тэксту і яго асноўную думку. 5 класс Белорусский язык Упражнение 3

вкл. .

Ответы на контрольные вопросы по биологии глава № 8 класс -

Мова непадзельна звязана з жыццём народа, які яе стварыў і карыстаецца ёю.

У мове праз слова і думку адлюстроўваецца прырода айчыны, яе палі і лугі, яе лясы і рэкі, яе даліны і горы, дасягненні народнай гаспадаркі, навукі, тэхнікі і культуры, увесь ход гістарычнага развіцця народа, яго погляды, сляды перажытага гора і перажытай радасці.

Мова звязвае мінулае з сучасным, злучае пакаленні, якія ўжо аджылі, якія жывуць зараз і якія яшчэ будуць жыць. Яна перадае ад аднаго пакалення да другога ўвесь гістарычны вопыт, бо мова — гэта памяць народа.

Мова даецца чалавеку для пазнання гісторыі, фарміравання духоўнага свету, усведамлення свайго этнічнага «я». Вось чаму, авалодваючы мовай, мы духоўна яднаемся з людзьмі таго народа, таго асяроддзя, у якім жывём.

Адкажыце на пытанні

 1. Пра што гаворыцца ў другім абзацы?
 2. Як вы разумееце выраз «Мова — гэта памяць народа»?
 3. Для чаго даецца мова чалавеку?

Тып тэксту — разважанне. У 1-й частцы змешчаны тэзіс (асноўная думка). 2-я частка ўтрымлівас доказ гэтай думкі. 3-я частка (апошні сказ) — вывад.

1. У другім абзацы гаворыцца пра тое, што мова адлюстроўвае яго жыццё, родную прыроду, гісторыю. Сапраўды, словы ў мове ўзнікаюць для таго, каб назваць пэўны прадмет або з’яву. Словы называюць прадметы побыту, людзей паводле роду заняткаў (паляўнічы, кухар, захопнік, акупант, вызваліцель) або рыс характару, гістарычныя падзеі.

2. Мы карыстаемся мовай, якую стварылі многія пакаленні нашых продкаў. Болыпасць вядомых нам слоў будут» выкарыстоўваць і настуііныя пакаленні. Таму мову можна назваць памяццю народа.

3. Адказ на пытанне знаходзім у тэксце: Мова даецца чалавеку для пазпання гісторыі, фарміравання духоўпага свету, усведамлення свайго этпічнага «я».

Упр. 2. Прачытайце тэкст 5 класс Белорусский язык Упражнение 2

вкл. .

Ответы на контрольные вопросы по биологии глава № 8 класс -

Што людзі ўмеюць гаварыць, вядома кожнаму. А ці ёсць мова ў жывёл? Ёсць. Але пра мову жывёл мы можам гаварыць толькі як пра мову сігналаў.

Дзе б ні гадавалася тая ці іншая жывёліна або птушка, яна заўсёды зразумее сігналы «сваякоў». Напрыклад, ідзе па беразе ракі пліска і ківае хвастом. Раптам хвост яе робіцца веерам і каля яе з’яўляецца другая пліска, якая зразумела сігнал — «просьбу» прыляцець. Гэта прыродная ўласцівасць прадстаўнікоў жывёльнага свету.

Чалавек ад прыроды мае задаткі для авалодання мовай, але навучыцца гаварыць можа толькі ў працэсе моўных зносін з іншымі людзьмі. Навуцы вядома больш за трыццаць выпадкаў, калі дзеці раслі сярод жывёл. I ні адно з гэтых дзяцей не ўмела гаварыць.

 1. Пра што гаворыцца ў тэксце?
 2. Якія ўмовы неабходны для таго, каб чалавек навучыўся гаварыць?
 1. У тэксце гаворыцца пра мову, людзей і жывёл.
 2. Каб чалавек навучыўся гаварыць, ён павінен жыць сярод людзей.

Упр. 1. Прачытайце тэкст. Пра што гаворыцца ў кожнай частцы? Назавіце сказы, якія перадаюць тэму, асноўную думку. 10 класс Биология Тема 1 5 класс Белорусский язык Упражнение 1 5 класс Белорусский язык Упражнение 1

вкл. .

Ответы на контрольные вопросы по биологии глава № 8 класс -

Мова — найважнейшы сродак зносін. Дзякуючы мове людзі абменьваюцца думкамі, перадаюць інфармацыю, засвойваюць вопыт і веды мінулых пакаленняў.

Кожны народ як найвялікшы скарб шануе родную мову. Пакуль жыве мова, жыве сам народ, яго культура. Дзеці разумеюць бацькоў, захоўваюць звычаі продкаў, перадаюць іх сваім нашчадкам.

Мова звязвае чалавека з роднай зямлёй, з усім тым, што складае духоўны і матэрыяльны набытак народа. Якуб Колас пісаў, што «роднае слова — гэта першая крыніца, праз якую мы пазнаём жыццё і акаляючы нас свет». I калі чалавек змалку адлучаны ад роднай мовы, ён вельмі многа губляе ў сваім разумовым і духоўным развіцці.

Тэма (тое, пра што гаворыцца ў тэксце): мова — найважнейшы сродак зносін.

Асноўная думка (тое галоўнае, што выказана тэкстам): дзякуючы мове людзі абменьваюцца думкамі, передаюць інфармацыю, засвойваюць вопыт і веды мінулых пакаленняў.

Тема 1. Селекция, ее задачи и основные направления. Методы селекции и ее достижения 10 класс Биология Тема 1

вкл. .

Ответы на контрольные вопросы по биологии глава № 8 класс -

1. Из перечисленных подчеркните, какая наука является основной для селекции:

цитология, генетика, ботаника, микробиология.

2. Закончите предложения.

а) Искусственно созданная человеком устойчивая группа организмов, имеющих определенные наследственные задатки, — это сорт, порода, штамм.

б) Явление, при котором возникает повышенная жизнеспособность и плодовитость у грибов первого поколения, полученных при скрещивании неродственных форм, называется гетерозис или гибридная мощность.

в) Гибрид пшеницы и ржи называется тритикале.

3. В каких случаях применяют близкородственное скрещивание?

В случае необходимости сохранить ценные аллели.

4. Какие недостатки имеет инбридинг?

В гомезиготное состояние переходят и мутации.

5. С чем связано явление гетерозиса? Приведите примеры «гетерозисных» животных.

Гетерезистное состояние признака обеспечивает большую жизнеспособность (кукуруза, бройлеры, свиньи).

6. К методам селекции, приведенным в левой колонке, подберите соответствующие характеристики из правой колонки.

 1. Массовый отбор
 2. Индивидуальный отбор
 3. Инбридинг
 4. Аутбридинг
 5. Автополиплоидия
 6. Мутагенез
 7. Аллополиплоидия
А — кратное увеличения числа наборов хромосом одного видаБ — скрещивание особей, относящихся к разным видам (родам)

В — близкородственное скрещивание

Г — получение мутантов, служащих исходным материалом для гибридизации и отбора

Д — отбор по фенотипу группы особей с нужными признаками; применяется у перекрестноопыляемых растений многократно в ряду поколений

Е — отбор единичных особей по генотипу с нужными признаками; применяется у самоопыляемых растений однократно или многократно в ряду поколений и приводит к получению чистых линий; у сортов, размножающихся вегетативно, позволяет закрепить признаки, которыми обладает гетерозиты

 

 

1 2 3 4 5 6 7
Д Е В Б Ж Г А

 

7. Во втором и последующих поколениях эффект гибридной силы постепенно снижается. Используя знания по генетике, попытайтесь объяснить этот факт.

В последующих поколениях возрастает количество гомозиготных особей.

8. У каких организмов возможно закрепление гетерозиса? Почему это возможно?

У несамоопыляющихся растений.

9. Каким способом можно преодолеть бесплодие у гибридов, полученных при отдаленной гибридизации? Всегда ли это возможно? Ответ проиллюстрируйте конкретными примерами.

Путем аллоплоидии — кратного увеличения числа хромосом, но это возможно только для растений.

10. Генотип тритикале состоит из генотипа гексаплоидной пшеницы и диплоидной ржи. После получения гибрида количество хромосом удвоено. Определите количество хромосом в генотипе тритикале, если пшеницы 2n=14," >2n=14,2n=14, у ржи 2n=14." >2n=14.2n=14.

 • пшеница 8n=56;" >8n=56;8n=56;
 • рожь 2n=14;" >2n=14;2n=14;
 • тритикале 140." >140.140.

Бесконтактная Мойка в Могилеве

вкл. .

Многие автомобилисты знают, что по внешнему виду автомобиля окружающие судят об его хозяине. И тут не важно, каким автомобилем ты владеешь, если он грязный от колес и до крыши тебя все будут считать «чайником».

Но дело не только в отношении окружающих тебя людей. Просто обычная грязь вредна для машины. И поэтому ее следует подвергать мойке по мере загрязнения.

Мыть можно самому. Это самый дешевый вариант: купил шампунь, губку, ведро и поехал, куда-нибудь на речку. Правда такое мытье не гарантирует полное очищение вашего железного коня. Можно поехать в автомойку и заплатив небольшие деньги, через некоторое время получить обратно чистый автомобиль, вымытый с помощью того же шампуня и щетки. Оба метода хороши, но у обоих есть один существенный недостаток: они контактные. То есть мытье осуществляется с помощью щетки, под сильным нажимом. То есть машина после такого мытья станет чистой и поцарапанной. А оно вам надо?

Избежать этого поможет бесконтактная мойка в Могилеве автомобиля. Есть два варианта такого мытья: с помощью аппаратов, которые моют вашу машину струей воды под очень высоким давлением. Большинство таких аппаратов, которые используются на российских автомойках, изготовлены немецкой фирмой Karcher.

Преимущества такой мойки в том, что она смывает практический любую грязь. Недостатки – дороговизна из-за цены на сам аппарат.

Поэтому самым лучшим вариантом мойки машины становится ручная бесконтактная мойка автомобиля. Все кто видят такой способ мытья автомобиля, бывают шокированы. Шок вызывает скорость мытья и это притом, что в процессе не используются ни тряпка, ни губка.

Само мытье при таком способе начинается с ополаскивания автомобиля. После этого на поверхность вашего железного друга наносится специальный моющий состав – активная пена. Это химическое вещество – концентрированная щелочь с высокой впитывающей способностью. Пену оставляют на поверхности автомобиля буквально на несколько минут, затем смывают водой под высоким давлением. После мытья автомобиль в обязательном порядке просушивают.

Есть несколько предосторожностей при таком способе мытья. Первое – это правильно развести пену, иначе она может повредить краску, пластиковые и резиновые детали. Второе – не давать пене высохнуть на автомобиле, могут остаться несмываемые пятна.

Третье – надо дать остыть двигателю, иначе, когда капот будет горячим, щелочь может вступить в реакцию с краской. Не подвергать мытью таким способом автомобили, которых красили или лакировали менее трех месяцев назад.

 

Оставь комментарий первым